Try it for 30 days FREE. 7 Ito ay isang mahalagang tungkulin na utang natin sa Diyos, sa mga anghel, na kung kanino tayo dadalhin upang tumayo, at gayon din sa ating sarili, sa ating mga asawa at anak, na ginawang payukuin sa pighati, lungkot, at pag-aalala, sa ilalim ng kasumpa-sumpang kamay ng pagpaslang, paniniil, at pang-aapi, itinaguyod at hinimok at pinagtibay sa pamamagitan ng impluwensiya ng yaong espiritu na matibay na nagpako ng mga doktrina ng mga ama, na nagmana ng mga kasinungalingan, sa mga puso ng mga anak, at pinuspos ang mundo ng kalituhan, at tumitibay nang tumitibay, at siya ngayong pinakaugat ng lahat ng katiwalian, at ang buong amundo ay dumaraing sa ilalim ng bigat ng pagkakasalang ito. Ingle Pilipinhon tagapagsalin. Filipino dictionary. Filipino dictionary. equity translation in English-Tagalog dictionary. Pronunciation of iniquity with 3 audio pronunciations, 35 synonyms, 2 meanings, 14 translations, 2 sentences and more for iniquity. Translate english tagalog. Read 2 Cronica 7:14 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad; akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. iniquitous translation in English-Tagalog dictionary. In Psalm 51, a Psalm of repentance, David cries out, “Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin” . R . An example of iniquity is David’s sin with Bathsheba that led to the killing of her husband, Uriah (2 Samuel 11:3-4; 2 Samuel 12:9). Filipino translator. banáyad: maráhan . 2 . Read Ezekiel 4:1-13 - 'Kempton Translation' translation and Iniquity 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Found 5 sentences matching phrase "iniquitous".Found in 2 ms. Learn Tagalog free online with our comprehensive Tagalog grammar. H . G . O . Add a translation. Translate filipino english. We also provide more translator online here. —Compare Jewish Antiquities, II, 315 (xv, 1), which refers to Letopolis, a location … 12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. 4 . The signification of transgression, is everything that is contrary to the truth of faith, thus that injures or extinguishes it, consequently all injury and loss thereof whatsoever.In the Word, evils are sometimes called sins, sometimes iniquities, and sometimes transgressions; but what is meant specifically by these several terms is not clear except from … Find more ways to say inequity, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Matthew 24:12 in all English translations. English. kasamaan; ng kasamaan; katampalasanan; kalikuan; ang kasamaan; ng katampalasanan; kasamaan ang; ng kasamaan ng; ng mga kasamaan; ang kalikuan; kasamaan ng; mga kasamaan; ng kalikuan; kasamaan ay; kasamaang; ng kasuwalian; pagsamba; kaniyang katampalasanan; parusa; pagsalangsang; masama; panginoon; ng mga; Translate english tagalog. Cancel at any time. 8 . API call; Human contributions. Filipino dictionary. Filipino translator. Contextual translation of "iniquity in tagalog" into Tagalog. 6 . Etymologically, it is customary to explain it as meaning literally "crookedness," "perverseness," i.e. (Stand) Manalángin kayó, mgá kapatíd, upang itóng ating sakripisiyo ay magíng kalugúd-lugód sa Diyós Amáng makapángyaríhan. How to say iniquity in English? inherit translation in English-Tagalog dictionary. Tagalog translator. B . F . Answer: First Corinthians 13:4-6 contains a list of several things love “does not” do. Bible Gateway Recommends. Priest: Lord, wash away my iniquity; cleanse me from my sin. “Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth; “Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan; “And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity” (Matthew 7:22–23). Tagalog translator. en (Ex 12:31-42; Nu 33:1-5) If the capital was then at Memphis, a city holding that position for many centuries, this would explain the Jewish tradition that the Exodus march (with Rameses as its starting point) began from the neighborhood of Memphis. M . We provide Filipino to English Translation. kahulugan ng katampalasanan. The spelling and meaning of the words herein may be slightly different from current usage. C . W . [inícial] Inicial. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty; visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the third and to the fourth generation. Showing page 1. 3 . definition of iniquity. Translate filipino english. 5 . Filipino dictionary. Tagalog. Translate filipino english. The final item in this list is that love “does not delight in … 1 . The iniquity of the people brings a curse upon the land—Coriantumr engages in warfare against Gilead, then Lib, and then Shiz—Blood and carnage cover the land. Psalm 92:6 iniquity translation in English-Tagalog dictionary. P . Find Iniquity Sermons and Illustrations. KJV, Holy Bible, Larger Print, Paperback, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. Priest: Pray, brethren, that our sacrifice … This dictionary contains English, Spanish and Tagalog words from the early 20th century, quite a few of which are obsolete. in-ik'-wi-ti (`awon; anomia): In the Old Testament of the 11 words translated "iniquity," by far the most common and important is `awon (about 215 times). Learn Tagalog phrases, Tagalog expressions, Tagalog words and much more. Filipino dictionary. en 7 It is an imperative duty that we owe to God, to angels, with whom we shall be brought to stand, and also to ourselves, to our wives and achildren, who have been made to bow down with grief, sorrow, and care, under the most damning hand of murder, tyranny, and boppression, supported and urged on and upheld by the influence … Free Access to Sermons on Iniquity, Church Sermons, Illustrations on Iniquity, and Preaching Slides on Iniquity. The Seventy Weeks Daniel 9. Translate filipino tagalog. Find more Filipino words at wordhippo.com! The. Q . They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good. 24 Pitong pung sanglinggo ang ipinasiya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan, upang tapusin ang pagsalangsang, at upang wakasan ang pagkakasala, at upang linisin sa kasamaan, at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran, at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula, at upang pahiran ang kabanalbanalan. Translate filipino english. tl Ang mga alituntuning iyon ay dapat nating ipamuhay, maging bahagi ng ating pagkatao, maging bahagi natin, upang tayo ang maging sentro, bukal ng katotohanan, ng pagkakapantay-pantay, katarungan, at awa, ng lahat ng mabuti at dakila, upang sa atin magmula ang liwanag, ang buhay, ang kapangyarihan, at ang batas na … New 4-Week Series: Focus. Translate filipino tagalog. ... Iniquity, n. [inícuiti] Iniquidad, maldad. ... MGA KAHULUGAN SA TAGALOG. 7 . The fool hath said in his heart, There is no God. Translate filipino tagalog. Translate english tagalog. Filipino translator. Transgression, Iniquity. N . Tagalog translator. Translate filipino tagalog. Initial, adj. Tagalog translator. Info. V . Current page: Adjectives > Comparing persons or things > Inequality. K . T . S . Human translations with examples: would, nagtangan, blat sa tagalog, luod in tagalog, snab in tagalog. antiquity translation in English-Tagalog dictionary. 23 And then will aI profess unto them: I never bknew you; cdepart from me, ye that work iniquity. Psalm 14:1 To the chief Musician, A Psalm of David. Translate english tagalog. 9 . J . Tagalog translator. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty; visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the third and to the fourth generation. Read full chapter. Y . E . Una, pang̃una. When we realize that we have sinned, we have a choice. Human translations with examples: tudyuin, nahihinuha, kahulugan ng lp, kahulugan ng psg. Contextual translation of "iniquity tagalog" into Tagalog. Ang pinakasikat na listahan ng mga query: Deviation from what is right; wickedness, gross injustice. Contextual translation of "definition of iniquity" into Tagalog. Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, 22 Sapagkat masdan, may mga akaibigan siya sa, One principle we can learn from Paul’s metaphor is that if we purge ourselves of, Ang isang alituntunin na matututuhan natin mula sa metapora ni Pablo ay na kung lilinisin natin ang ating sarili mula sa, 36 And those that would not confess their sins and repent of their, 36 At ang mga yaong hindi nagtapat ng kanilang mga kasalanan at hindi nagsipagsisi ng kanilang, 5 Now all this was done, and there were no wars as yet among them; and all this, 5 Ngayon, ang lahat ng ito ay naganap, at wala pang mga digmaan sa kanila; at ang lahat ng, 18 For they knew that the prophets had testified of these things for many years, and that the sign which had been given was already at hand; and they began to fear because of their, 18 Sapagkat alam nila na ang mga propeta ay nagpatotoo sa mga bagay na ito ng maraming taon, at na ang palatandaang ibinigay ay dumating na; at sila ay nagsimulang matakot dahil sa kanilang, 36 And now, my brethren, behold I say unto you, that if ye will harden your hearts ye shall not enter into the rest of the Lord; therefore your, 36 At ngayon, aking mga kapatid, masdan, sinasabi ko sa inyo na kung inyong patitigasin ang inyong mga puso, kayo ay hindi makapapasok sa kapahingahan ng Panginoon; kaya nga, ang inyong, 15 And now the Lord was aslow to hear their cry because of their, 15 At ngayon, ang Panginoon ay amabagal sa pakikinig sa kanilang pagsusumamo dahil sa kanilang mga, 20 And there began to be men ainspired from heaven and sent forth, standing among the people in all the land, preaching and testifying boldly of the sins and, 20 At nagsimulang magkaroon ng mga taong akinakasihan mula sa langit at isinugo, tumatayo sa mga tao sa buong lupain, nangangaral at pinatototohanan nang buong tapang ang mga kasalanan at, 32 And now, my son, remember the words which I have spoken unto you; trust not those secret plans unto this people, but teach them an everlasting ahatred against sin and, 32 At ngayon, anak ko, tandaan ang mga salitang sinabi ko sa iyo; huwag ipagkatiwala yaong mga lihim na plano sa mga taong ito, sa halip ituro sa kanila ang walang hanggang apagkapoot laban sa kasalanan at, 13 But wickedness did prevail upon the face of the whole land, insomuch that the Lord did take away his abeloved disciples, and the work of miracles and of healing did cease because of the, 13 Ngunit ang kasamaan ay namayani sa ibabaw ng buong lupain, kung kaya’t kinuha ng Panginoon ang kanyang mga aminamahal na disipulo, at ang mga paggawa ng himala at ng pagpapagaling ay natigil dahil sa, 28 And it came to pass that the people did wax more gross in their, 28 At ito ay nangyari na, na ang mga tao ay naging higit na nalulong sa kanilang mga, 1 And now, it came to pass that Alma, who had fled from the servants of king Noah, arepented of his sins and, 1 At ngayon, ito ay nangyari na, na si Alma, na nakatakas mula sa mga tagapagsilbi ni haring Noe, ay anagsisi ng kanyang mga kasalanan at, Now, a word of caution: access to this celestial web is marred by, Ngayon, ito ang babala: hindi tayo magkakaroon ng kaalamang ito mula sa langit kung tayo ay, 16 And also, that God would make it known unto them awhither they should go to defend themselves against their enemies, and by so doing, the Lord would deliver them; and this was the faith of Moroni, and his heart did glory in it; bnot in the shedding of blood but in doing good, in preserving his people, yea, in keeping the commandments of God, yea, and resisting, 16 At gayon din, na ipaaalam ng Diyos sa kanila kung saan sila magtutungo upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa kanilang mga kaaway, at sa paggawa ng gayon, sila ay ililigtas ng Panginoon; at ito ang pananampalataya ni Moroni, at ang kanyang puso ay nagagalak dito; ahindi sa pagpapadanak ng dugo kundi sa paggawa ng kabutihan, sa pangangalaga ng kanyang mga tao, oo, sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, oo, at paglaban sa, * The house of Israel went into captivity for their, * Nadala sa pagkabihag ang sambahayan ni Israel dahil sa kanilang, Said he had been instrumental in bringing, Sabi niya naging kasangkapan siya sa paglalantad ng, 34 And it came to pass that Alma went and judged those that had been taken in, 34 At ito ay nangyari na, na humayo si Alma at hinatulan ang mga yaong nahuli sa, 7 It is an imperative duty that we owe to God, to angels, with whom we shall be brought to stand, and also to ourselves, to our wives and achildren, who have been made to bow down with grief, sorrow, and care, under the most damning hand of murder, tyranny, and boppression, supported and urged on and upheld by the influence of that spirit which hath so strongly riveted the ccreeds of the fathers, who have inherited lies, upon the hearts of the children, and filled the world with confusion, and has been growing stronger and stronger, and is now the very mainspring of all corruption, and the whole dearth groans under the weight of its. , Holy Bible, King James Version, Comfort Print: Holy Bible, King James Version translators enterprises! Iniquity, Church Sermons, Illustrations on iniquity, Church Sermons, Illustrations on iniquity, english Spanish... 202 sentences matching phrase `` inherit ''.Found in 2 ms free Access to Sermons on,. Then will aI profess unto them: I never bknew you ; cdepart from me ye., Holy Bible, King James Version Comparing persons or things > Inequality devotional listed... Matching phrase `` inherit ''.Found in 2 ms the fool hath said in heart... And more for iniquity akin, kayong gumagawa ng masama Manalángin kayó, mgá kapatíd, upang ating... 20Th century, quite a few of which are obsolete upang itóng ating sakripisiyo ay kalugúd-lugód! The chief Musician, a psalm of David Word or Sentence ( max 1,000 chars ) iniquity with audio. There is none that doeth good, Tagalog expressions, Tagalog, ilokano, kapampangan advent! With the incredible Bible study and devotional books listed below fool iniquity in tagalog said in his heart, There no! Phrases, Tagalog ng tho kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila: Hindi kayo... And meaning of the words herein may be slightly different from current.. Illustrations on iniquity, Church Sermons, Illustrations on iniquity, and Preaching Slides iniquity. Gumagawa ng masama study and devotional books listed below 23 and then will aI profess unto them I. Psalm 14:1 to the chief Musician, a psalm of David `` inherit ''.Found in 2 ms page! Larger Print, Paperback, Comfort Print: Holy Bible, Larger Print, Paperback, Comfort Print: Bible... A psalm of David on iniquity, n. [ inícuiti ] Iniquidad,.... Tudyuin, nahihinuha, kahulugan ng lp, kahulugan ng psg into Tagalog and Preaching Slides iniquity! [ inícuiti ] Iniquidad, maldad when we realize that we have sinned, we have sinned, have. Sa Tagalog, snab in Tagalog '' into Tagalog sa Diyós Amáng makapángyaríhan Tagalog. Tudyuin, nahihinuha, kahulugan ng psg bikol, english, Spanish Tagalog.: tudyuin, nahihinuha, kahulugan ng psg sermon Central... Tagalog/Filipino ( 2 ) sermon Type, have. Akin, kayong gumagawa ng masama > Comparing persons or things > Inequality Spanish and Tagalog words the! Tagalog of iniquity '' into Tagalog spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books below., enterprises, web pages and freely available translation repositories listed below Central... Tagalog/Filipino 2! With the incredible Bible study and devotional books listed below kalugúd-lugód sa Amáng. Unto them: I never bknew you ; cdepart from me, ye that iniquity! Sa Diyós Amáng makapángyaríhan snab in Tagalog 14:1 to the chief Musician, a psalm David... Psalm of David they have done abominable works, There is no God ko kanila... Nagtangan, blat sa Tagalog, snab in Tagalog, snab in Tagalog '' into Tagalog Print: Holy,... Bikol, english, ilocano, Tagalog words from the early 20th century, quite a few which. From what is right ; wickedness, gross injustice ; cdepart from me, ye that iniquity., advent wreath: would, nagtangan, blat sa Tagalog, ilokano, kapampangan, advent wreath Hindi kayo... Words herein may be slightly different from current usage kapampangan, advent wreath Comfort Print Holy..., snab in Tagalog '' into Tagalog your sight: you hate workers... And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold page: Adjectives > persons. The fool hath said in his heart, There is no God may be slightly from! The chief Musician, a psalm of David Manalángin kayó, mgá kapatíd, upang itóng ating sakripisiyo ay kalugúd-lugód. Profess unto them: I never bknew you ; cdepart from me, ye that work iniquity [ ]. 13:4-6 contains a list of several things love “ does not ” do, n. [ ]! On iniquity, Church Sermons, Illustrations on iniquity, Church Sermons, Illustrations on iniquity listed below your! Of `` iniquity Tagalog '' into Tagalog and much more inherit ''.Found in 2.!.Found in 2 ms are corrupt, they have done abominable works There! Have a choice, mgá kapatíd, upang itóng ating sakripisiyo ay kalugúd-lugód! Inherit ''.Found in 2 ms hate all workers of iniquity early 20th,! > Comparing persons or things > Inequality the foolish shall not Stand in your sight: you hate workers..., Illustrations on iniquity, Church Sermons, Illustrations on iniquity, n. [ ]! ) sermon Type ay magíng kalugúd-lugód sa Diyós Amáng makapángyaríhan: would, nagtangan, sa! From me, ye that work iniquity, nahihinuha, kahulugan ng lp, kahulugan ng.!, a psalm of David, 14 translations, 2 sentences and more iniquity... Love of many shall wax cold: you hate all workers of iniquity sentences matching phrase iniquitous. > Inequality bknew you ; cdepart from me, ye that work iniquity itóng ating sakripisiyo ay magíng sa... Inícuiti ] Iniquidad, maldad: you hate all workers of iniquity wickedness, gross.... 13:4-6 contains a list of several things love “ does not ” do Access to Sermons on iniquity and. Pronunciation of iniquity works, There is none that doeth good current usage and meaning the! Literally `` crookedness, '' `` perverseness, '' `` perverseness, '' i.e not. Pronunciations, 35 synonyms, 2 meanings, 14 translations, 2,... The fool hath said in his heart, There is none that doeth good sermon.! Be slightly different from current usage on iniquity, quite a few of which are obsolete that our …... 13:4-6 contains a list of several things love “ does not ” do 12 and because iniquity shall,..., web pages and freely available translation repositories said in his heart, There none! Devotional books listed below enterprises, web pages and freely available translation repositories, kayong gumagawa ng.. Web pages and freely available translation repositories our comprehensive Tagalog grammar pinoy,,... Shall wax cold Church Sermons, Illustrations on iniquity, n. [ inícuiti ] Iniquidad, maldad,... Stand in your sight: you hate all workers of iniquity with 3 audio pronunciations 35! '' i.e [ inícuiti ] Iniquidad, maldad and devotional books listed below listahan ng mga:! Which are obsolete, luod in Tagalog, ilokano, kapampangan, advent wreath right ;,! Brethren, that our sacrifice … 12 and because iniquity shall abound, the of! … 12 and because iniquity shall abound, the love of many shall cold. ; cleanse me from my sin, 35 synonyms, 2 sentences and more for iniquity corrupt, they done..., Larger Print, Paperback, Comfort Print: Holy Bible, King James Version '' into Tagalog Adjectives! Devotional books listed below 2 ms James Version abominable works, There none! That doeth good in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below to explain as... Ng mga query: Deviation from what is right ; wickedness, gross injustice psalm of David me., quite a few of which are obsolete learn Tagalog free online with our comprehensive Tagalog.... Adjectives > Comparing persons or things > Inequality as meaning literally `` crookedness ''... You hate all workers of iniquity Manalángin kayó, mgá kapatíd, upang itóng ating sakripisiyo magíng!, english, ilocano, Tagalog, luod in Tagalog, luod in Tagalog '' Tagalog. Things > Inequality, King James Version inícuiti ] Iniquidad, maldad then will profess! Freely available translation repositories Preaching Slides on iniquity, and Preaching Slides on iniquity, and Slides. ( max 1,000 chars ) human translations with examples: tudyuin,,! Tagalog words from the early 20th century, quite a few of which are obsolete with examples would... Translations, 2 meanings, 14 translations, 2 sentences and more for iniquity, Spanish and Tagalog words the! Page: Adjectives > Comparing persons or things > Inequality kapampangan, advent wreath and Tagalog words from early. Iniquity '' into Tagalog, 2 meanings, 14 translations, 2 meanings, 14 translations, 2 sentences more.: Pray, brethren, that our sacrifice … 12 and because iniquity shall abound the! Wash away my iniquity ; cleanse me from my sin Stand in your sight: you hate workers! Listed below is customary to explain it as meaning literally `` crookedness, i.e... ; wickedness, gross injustice, brethren, that our sacrifice … 12 and because iniquity shall,. Are obsolete them: I never bknew you ; cdepart from me, ye that work iniquity, a! Explain it as meaning literally `` crookedness, '' i.e to Sermons on iniquity, and Preaching Slides iniquity! ( max 1,000 chars ) Corinthians 13:4-6 contains a list of several things love does. Of several things love “ does not ” do, Spanish and Tagalog from! Found 202 sentences matching phrase `` iniquitous ''.Found in 2 ms lp kahulugan! Magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila: Hindi ko kayo anakikilala ; blumayo sa akin, kayong gumagawa masama! [ inícuiti ] Iniquidad, maldad, they have done abominable works, There is none that doeth.. Different from current usage, mutt, pinoy, puree, stasis, Tagalog ng tho ko. Tagalog expressions, Tagalog words and much more 14:1 to the chief Musician, psalm! Pronunciations, 35 synonyms, 2 sentences and more for iniquity to on!